มท.สั่งด่วนทำงานแบบ WFH หลังปีใหม่สกัดโควิดแต่ไม่กระทบประชาชน

ข่าวล่าสุด

 

ปลัดมหาดไทยสั่งด่วนหน่วยงานในสังกัดและผู้ว่าฯทุกจังหวัดพิจารณาสั่งข้าราชการทำงานแบบ Work From Home ช่วง 1 – 14 ม.ค.โดยไม่กระทบงานการให้บริการประชาชน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อคุมเข้มโควิด

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 14 ม.ค.2565

ทั้งนี้ เพื่อให้การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ ณ ที่ตั้ง ตนจึงได้สั่งการและประสานไปยังอธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work From Home) ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 14 ม.ค.2565 ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่กระทบต่องานการให้บริการประชาชน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นหากพิจารณาแล้วว่า การยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 เช่น มาตรการความปลอดภัยองค์กร (COVID-Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

มท.สนองนโยบายนายกฯกำชับอปท.จัดการขยะ ATK ให้ถูกวิธี
ศธ.ให้สถานศึกษาเรียนออนไลน์ได้ หากเสี่ยงโควิดระบาด
“กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 มาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติและรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และ DMHTTA เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานและสถานที่ต่าง ๆ การล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการหมั่นตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นต้น และขอเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี ในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ง่าย ๆ โดยเริ่มที่ตัวเรา และคนในครอบครัวของเรา ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตตามหลักชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข ห่างไกลโรคโควิด – 19 ไม่ว่าสายพันธุ์ใดใด และเราจะอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวและคนในสังคมได้อย่างมีความสุขต้อนรับปีใหม่ 2565 ไปด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว